طراحی الگوریتم‌ها، ترم ۱ (ترم فرد) سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه اصفهان