زبان ماشین و اسمبلی - دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) مشهد - ترم اول، سال 93-92